“செஜாரா மலாயு” வில் ராஜேந்திர சோழன் பற்றிய வர்ணனை – II

Please see Part –  I first if you have not read it. *** கங்கை நகரத்தில் இருந்து, ராஜா சுரன் “கிளாங் கியூ” நாட்டை நோக்கி முன்னேறினார். சியாமியப் பாஷையில் இந்நாட்டின் பெயருக்கு அர்த்தம் “மரகத நாடு” என்பதாகும். இது முன்நாட்களில் ஒரு பரந்த தேசமாகும். ஜோஹோர் ஆற்றங்கரையில் கருங்கல்லினால் கட்டப்பட்ட வலிமையான கோட்டை ஒன்றைக் கொண்டிருந்தது. இந்நாட்டின் அரசனாகிய ராஜா சுளன், உலகின் அரசர்களில்… மேலும் »

கருத்திடுக