குறுகத் தறித்த குறள்

மழையின் வழியது பசுமை

 மானம் வழியது பெருமை 

தலைவன் வழியது சுற்றம் 

தலைவி வழியது இல்லம் 

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை 

அரசு வழியது நாடு 

துன்பின் வழியது மேன்மை 

துறவு வழியது ஞானம் 

சீரின் வழியது ஈகை 

சிறுமை வழியது தாழ்வு 

ஏரின் வழியது உலகு

இகலின் வழியது வெற்றி 

கல்வி வழியது காணல் 

கண்கள் வழியது காதல் 

ஊடல் வழியது கூடல் 

ஊழின் வழியது வாழ்வு 

நீங்கள் இவற்றையும் விரும்பக்கூடும்

ஆசிரியர்: விழிமைந்தன்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய

Your email address will not be published. Required fields are marked *