கவிவிதை

விழிமைந்தனின்  கவிவிதைகள் | தேற்றம் வெளியீடு அறிமுகம் ‘கவிவிதை’ என்பது தமிழுக்கு ஒப்பீட்டளவில் புதிய வடிவமாகும். ‘பாட்டிடையிட்ட உரைநடை’ என்பது சிலப்பதிகார காலத்திலிலேயே வழக்கிலிருந்தாலும் ‘கவிவிதைகள்’ ஒவ்வொன்றும் உள்ளடக்கத்தில் தன்னிறைவு உடையவை என்றவகையில் வெறுமனே உருவத்தால் மட்டும் வரையறுத்துவிட முடியாதவையாகும். உள்ளடக்கத்தில் சிறுகதைகளையும், உருவத்தில் கவிதை நடையையும் கதைசொல்லற் பாங்கான உரைநடையையும் ஒத்தவை என்பதோடு தமக்குள்ளே முழுக்கவிதை ஒன்றுக்கு அல்லது கதை ஒன்றுக்கு விதையாக அமையக்கூடிய செய்திகளையும் தாங்கியவை கவிவிதைகள்.… மேலும் »

கருத்திடுக

யமஹா

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

ஆண்மை

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

முகப்புத்தகமும் முகங்களும்

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

மீளா அடிமை

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

பெறுமதி

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

முச்சந்தி நாய்

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

முக்கால் பங்கும் முட்டாள் மந்தையும் (இன்னுமொரு தலைப்பு: நரியின் தேற்றமும் எரியும் தேசமும்)

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

நாடும் காடும் அல்லது தாம்பத்தியம்

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக

அன்பின் நிறம்

நீங்கள் இதனை வாசிக்க வேண்டுமாயின்  பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும் உள்நுழைக  (Sign in) | பதிவு செய்க (Sign Up)

கருத்திடுக